Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Kolaudačné rozhodnutie začnite vybavovať včas

| Author: Katarína Petríková

Ak ste iba na krok od dokončenia stavby, požiadajte o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Včasným podaním návrhu sa vyhnete zbytočnému čakaniu na vyjadrenie úradu.

Kolaudačný proces je potrebný pri každej stavbe so stavebným povolením, ktorá je určená na bývanie či rekreáciu. Toto rozhodnutie sa týka aj stavieb s prevádzkovým alebo výrobným účelom.

Vydanie rozhodnutia o kolaudácii stavby znamená, že po nadobudnutí právoplatnosti tohto dokumentu je možné stavbu užívať na určený účel. Ak návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podáte ešte pred dokončením stavby, vyhnete sa čakaniu na rozhodnutie úradu, ktoré môže predĺžiť termín nasťahovania aj o niekoľko týždňov. 

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Ten zhodnotí, či boli splnené potrebné kritériá na ochranu zdravia užívateľov stavby, ochranu životného prostredia a či došlo k zabezpečeniu ochrany verejných záujmov a práv všetkých účastníkov konania. Úrad kontroluje aj to, či bola stavba skutočne vyhotovená podľa projektu a dokumentácie stavby, preveruje kvalitu materiálu a stavebných prác, úroveň protipožiarnej ochrany domu a zoznam potrebných revíznych opatrení k bezpečnému užívaniu stavby.

Kolaudáciu nemusíte absolvovať v prípade drobných stavieb, drobných stavebných úprav a udržiavacích prác v stavbe, a to aj vrátane tých, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie. 

Stavba musí spĺňať podmienky

Ak má vaša stavba dokončenú strechu s odvodnením a bleskozvodom, okná a dvere, komíny, schodiská, balkóny so zábradliami, povrchové úpravy stien, stropy, podlahy, inštalácie a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami a sanitu, môžete pristúpiť ku kolaudačnému rozhodnutiu. 

Priebeh konania

Po splnení vyššie uvedených podmienok môžete podať na stavebný úrad Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie. Tá musí obsahovať 

 • meno, priezvisko alebo názov a adresu (sídlo) stavebníka,
 • označenie a miesto stavby,
 • dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
 • údaj o vykonaní skúšobnej prevádzky a čas jej trvania,
 • informácie o metráži pozemku a zastavanej plochy,
 • počet miestností, garáž, informácie o pripojení na siete.

K žiadosti sa zvyčajne pripájajú aj prílohy:

 • právoplatné stavebné povolenie a prípadné zmeny stavby pred dokončením, zmeny lehoty dokončenia stavby – fotokópie,
 • list vlastníctva,
 • zmluva o pripojení inžinierskych sietí,
 • splnomocnenie (v prípade zastúpenia stavebníka v konaní),
 • projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
 • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny a odchýlky, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ich opis a zdôvodnenie,
 • doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, geometrický plán,
 • potvrdenie o preskúšaní komína,
 • revízne správy plynu, bleskozvodu, elektroinštalácie, tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška,
 • zmluva so správcom kanalizácie, kolaudačné rozhodnutie na ČOV (čistiareň odpadových vôd) alebo skúška nepriepustnosti žumpy,
 • energetický certifikát stavby,
 • certifikáty – doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty, testy a vyhlásenia o zhode na zabudované výrobky,
 • stavebný denník, ktorý obsahuje zápis všetkých dôležitých údajov o priebehu stavby,
 • protokol o prevzatí a odovzdaní stavby, ak ide o zhotovenie dodávateľom,
 • v prípade vlastnej studne rozbor pitnej vody,
 • doklad o zakúpení nádoby na domový odpad a doklad o likvidácii stavebného odpadu (odpad vznikajúci počas výstavby).
 • doklad o zaplatení správneho poplatku – hradí sa na základe predpisu pripravenom na stavebnom úrade,

O ďalších potrebných dokladoch vás oboznámi príslušný stavebný úrad. 

Kontrolná prehliadka

Po predložení kompletnej žiadosti oznámi stavebný úrad začatie kolaudačného konania všetkým účastníkom konania, obci a ďalším dotknutým orgánom, a to min. 10 dní pred ústnym konaním/kontrolnou prehliadkou. Jej primárnym cieľom je overenie realizácie projektovej dokumentácie a skutočnosti, či stavba nemá žiadne závady, ktoré by ohrozovali životné prostredie a jej užívateľov. Kolaudačná komisia skúma tiež dodržanie podmienok, ktoré určuje územný plán, územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 

Čo ďalej? 

Ak nebudú zistené vážne závady a odchýlky, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote 30 dní od podania žiadosti. Kolaudačné rozhodnutie bude obsahovať účel využívania, podmienky pre bezpečnosť a takisto popis drobných nedostatkov, ktoré je potrebné v stanovenej lehote odstrániť.

Ak úrad nemôže rozhodnúť do 30 alebo 60 dní, je povinný o tom stavebníka upovedomiť a uviesť aj dôvody. Niekedy môže stavebný úrad vyžadovať doklady nad rámec zákona, ktorých predloženie je nutné na základe osobitných predpisov a vyplynuli okrem iného z podmienok vydaného stavebného povolenia. Priložiť treba všetky potrebné dokumenty, pretože ak nejaký chýba, stavebný úrad vás vyzve na jeho doloženie, čím sa celé konanie predĺži. Chýbajúce dokumenty môžu celé konanie dokonca aj pozastaviť.

Ešte pred sťahovaním do nového domu je potrebné zaniesť kolaudačné rozhodnutie na príslušný obecný alebo mestský úrad, kde stavbu zaevidujú a pridelia jej súpisné číslo. Ďalšie kroky povedú na kataster, ktorému okrem kolaudačného rozhodnutia geometrickým plánom a súpisným číslom predložíte aj písomnú žiadosť o zápis stavby/novostavby do katastra nehnuteľností. Následne na základe nového listu vlastníctva so zapísanou stavbou zaevidujete stavbu pre účely priznania dane z nehnuteľnosti. Postarať sa musíte aj o zabezpečenie dodávok energií a likvidáciu pevného komunálneho odpadu. Nezabudnite tiež požiadať obecný alebo mestský úrad o zmenu trvalého bydliska.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2022 advreal.sk