Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Hypotekárny slovník

| Author: Katarína Petríková

Pri vybavovaní hypotéky alebo úveru sa stretávame s pojmami, ktorým  nie vždy úplne rozumieme. Pripravili sme pre Vás zrozumiteľné vysvetlenie najčastejšie používaných pojmov a skratiek.

  • Bonita

Bonita zákazníka predstavuje schopnosť splácať poskytovaný úver. Bonita závisí od platobnej disciplíny klienta pri úveroch, ktoré splácal /spláca  a jeho príjmu a majetku. Klienti s vyššou bonitou sú pre banky spoľahliví a menej rizikový. „Za odmenu“ im banky vedia poskytnúť lepšie úverové podmienky. Bonita je vyhodnocovaná podľa interných predpisov príslušnej bankovej inštitúcie.

  • Fixácia úrokovej sadzby

S týmto pojmom sa stretávame pri hypotékach a úveroch na bývanie. Dĺžku doby fixácie si určuje klient sám pri žiadosti o hypotéku. Vo fixovanom období sa výška úrokovej sadzby ani splátky nemení. Dĺžku doby fixácie si určuje klient sám pri žiadosti o hypotéku, pričom medzi štandardné fixácie patria 1 rok, 3 roky a 5 rokov. Určité banky ponúkajú aj dlhšiu dobu fixácie alebo neštandardné 2 alebo 4 ročné fixácie. Dlhšia doba fixácie sa oplatí najmä v v období očakávaného nárastu úrokových sadzieb, kratšia zase pri očakávanom poklese úrokov. K výročiu fixácie môžete bezplatne vykonať mimoriadnu splátku alebo úver predčasne splatiť.

  • LTV (Loan To Value)

Skratka LTV znamená percento prefinancovania a  vyjadruje pomer medzi výškou úveru a hodnotou nehnuteľnosti.  Hodnota nehnuteľnosti je stanovená znalcom, čo znamená, že nie vždy je totožná s výškou poskytnutého úveru. Banka vzhľadom na riziko taktiež neakceptuje ani plnú hodnotu stanovenú znaleckým posudkom, ktorú ešte posudzuje interný bankový znalec. Na výpočet sa používa vzorec LTV = výška poskytovanej hypotéky / odhadovaná cena nehnuteľnosti. Ak bola vaša nehnuteľnosť ohodnotená na 100 000 eur a od banky dostanete 80 000 eur, výška LTV je 80%.

  • Mimoriadna splátka

Za mimoriadnu splátku sa považuje taká splátka, ktorá je uhradená nad rámec dohodnutej mesačnej splátky. V čase výročia fixácie ju môžete uhradiť bez poplatku, v inom termíne je zvyčajne spojený s poplatkom.  Niektoré banky umožňujú realizovať mimoriadne splátky prostredníctvom mobilnej aplikácie bez poplatku.

  • RPMN (ročná percentuálna miera nákladov)

RPMN je ukazovateľ, ktorý vyjadruje celkové náklady spojené s úverom. Do výpočtu sa zahŕňajú úroky a poplatky spojené s úverom. Platí, že čím je hodnota RPMN nižšia, tým je úver lacnejší, a teda výhodnejší. RPMN je spoľahlivý faktor, podľa ktorého sa dá porovnať výhodnosť úverov z rôznych bánk. RPMN sa uvádza v percentách.

  • Spoludlžník

Klient nemusí do úverového vzťahu s bankou vstupovať sám, ale môže mať tzv. spoludlžníka. Spoludlžník má rovnaké práva a povinnosti voči banke ako hlavný dlžník a do úverového vzťahu vstupuje zvyčajne vtedy, ak bonita hlavného dlžníka nie je postačujúca. Ak sa stane, že hlavný dlžník z nejakého dôvodu prestane splácať úver, banka vyzve spoludlžníka, aby v jeho splácaní pokračoval. Spoludlžník má povinnosť dlh zaplatiť a ručí zaň celým svojím majetkom.

  • Úverový register 

Úverový register obsahuje všetky informácie o úveroch, kreditných kartách, ručiteľstve, povolenom prečerpaní atď. . banky využívajú tieto informácie pri hodnotení schopnosti klienta splácať úver. Ak klient svoje záväzky neuhrádza načas, v úverovom registri vznikne negatívny záznam, ktorý môže byť aj dôvodom na zamietnutie žiadosti o úver. Pokiaľ klient uhrádza záväzky načas, banka ho hodnotí ako spoľahlivého, a to výrazne prispieva k schváleniu žiadosti o úver.

  • Záložné právo

Každý úver na bývanie je spojený so záložným právom na nehnuteľnosť. Jeho primárnou funkciou je zabezpečenie splatenia úveru. Zabezpečenie dlhu spočíva v tom, že ak klient nespláca úver riadne a včas, banka môže svoju pohľadávku voči nemu uspokojiť z predmetu záložného práva, a to napr. jeho predajom. Záložné právo k nehnuteľnosti vzniká vkladom do katastra nehnuteľností a po úplnom splatení úveru sa na katastri vymaže.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk