Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 911 456 799 alebo +421 908 108 013
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Investičný slovník

| Author: Katarína Petríková

Na to, aby ste porozumeli základom investovania, potrebujete poznať význam investičných pojmov. 

Akcia

Akcia je cenný papier patriaci do kategórie dlhodobých cenných papierov. S akciou sú spojené práva akcionára, ktorý sa ako spoločník podieľa na riadení spoločnosti a jej zisku. 

Alokačný pomer

Ide o percentuálny pomer, ktorým si klient sám určuje prerozdelenie investovaných prostriedkov do jednotlivých investičných fondov. Súčet pomerov, v ktorých sa bude do fondov investovať, sa musí rovnať 100%.

Blue chips

Pod označením blue chips sa ukrývajú najväčšie spoločnosti na určitom trhu. Tieto spoločnosti sa zvyčajne  vyznačujú vysokým ratingom (nie je to pravidlo).

Broker

Brokerom môže byť firma alebo jednotlivec, ktorý vykonáva obchody s cennými papiermi na účet zákazníka a za uzatvorené obchody poberá províziu.

Burza cenných papierov

Obchodné miesto, kde sa pravidelne obchoduje s cennými papiermi, ale aj s inými finančnými nástrojmi.

Cenný papier

Listina predstavujúca pohľadávku či majetkový nárok vlastníka voči tomu, kto cenný papier vydal - emitoval.

Investičné poradenstvo

Profesionálna poradenská činnosť zameraná na investovanie do cenných papierov, ktorú môžu poskytovať iba spoločnosti s licenciou obchodníka s cennými papiermi.

Investičný horizont

Obdobie, počas ktorého investor nebude potrebovať investované prostriedky a počas ktorého budú peniaze investované v cenných papieroch alebo v iných aktívach. Od dĺžky investičného horizontu závisí výber cenných papierov a iných aktív, do ktorých bude investor investovať. 

Investovanie

Činnosť zameraná na rozloženie voľného kapitálu za účelom dosiahnutia zisku (po istom čase). 

Diverzifikácia rizika

Stratégia zameraná na rozloženie rizika výberom širokého portfólia investícií.

Dividenda

Dividenda je podiel akcionára na zisku spoločnosti, ktorý mu vyplýva z vlastníctva akcie spoločnosti. Na vyplatenie dividend nie je právny nárok, podlieha kolektívnemu schváleniu na valnom zhromaždení akcionárov. Vyplácaná je buď vo forme peňažnej hotovosti, alebo formou nových akcií. Vyjadruje sa pevnou sumou alebo aj v percentách z menovitej hodnoty akcie.

Dlhopis

Cenný papier, ktorý vydáva dlžník - emitent. Eminentom môže byť banka, podnik, štát, mesto a aj fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri. Emitent sa zaväzuje vyplatiť požičané peniaze podľa vopred určených pravidiel a vo vopred stanovenom čase, pričom navyše vypláca aj úrok. Dlhopis sa označuje aj pojmom obligácia. 

Emisia

Emisia je bankovo - technické označenie pre vydávanie hotových peňazí a cenných papierov do obehu.

Finančný agent

Osoba, ktorá ponúka a sprostredkúva finančné produkty v prospech jednej alebo viacerých finančných inštitúcií. Finančný agent musí byť zapísaný v registri Národnej banky Slovenska.

Finančný plán

Ide o dokument, ktorý identifikuje finančné ciele a potreby jednotlivca : úspory, investície, očakávané budúce príjmy, poistenie a činnosti zamerané na zvládanie dlhov. Obsahuje aj prehľad o čistom majetku fyzickej alebo právnickej osoby.

Finančný poradca

Osoba, ktorá na základe nestrannej analýzy širšieho počtu produktov dostupných na finančnom trhu poskytuje klientovi konzultačnú a poradenskú činnosť. Finančný poradca musí mať na vykonávanie činnosti povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.

Forward

Forward je zmluva medzi dvoma stranami, ktorá je uzavretá v súčasnosti, no pojednáva o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké aktívum v stanovenom čase v budúcnosti, a to za cenu stanovenú vopred v súčasnosti, pričom sa obchod uskutočňuje mimo burzy. Ide o burzový termínový obchod s odloženou dodávkou. 

Futures

Zmluva medzi dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké aktívum v stanovenom čase v budúcnost, a to za cenú stanovenú v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje v štandardizovanej forme na burze.

Garančný fond investícií

Garančný fond slúži na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok. Na Slovensku sú chránené všetky vklady sporiteľov, nadácií a vybraných podnikov vo výške 100%, obdobne je to aj v prípade Fondu ochrany vkladov.

Inflácia

Oslabenie skutočnej hodnoty určitej meny, ku ktorému došlo vplyvom opakovaného nárastu cien v danej ekonomike. 

Kolektívne investovanie

Ide o zhromaždenie prostriedkov od skupiny investorov. Jeho cieľom je spravovať a investovať tieto prostriedky a dosiahnuť zaujímavejší výnos.

Komodita

Vzájomne zastupiteľné hmotné predmety obchodu, ktoré sú obchodované na organizovaných trhoch (burzách) a svetových trhoch.

Kupón

Úroková miera, ktorú emitent dlhopisu platí za požičané peniaze. Uvádza sa ako percento z nominálnej hodnoty dlhopisu (napr. 2,5% p.a). a predstavuje ročnú úrokovú mieru. Kupón sa vypláca držiteľovi dlhopisu v pravidelných vopred dohodnutých intervaloch (kvartálne, polročne, ročne).

Likvidita

Schopnosť investičného nástroja premeniť sa na disponibilnú hotovosť za minimálny čas a s minimálnymi nákladmi.

Miera výnosnosti

Ide o ročné výnosy investície, vyjadrené v percentách investovanej sumy, ktoré sú tiež známe ako výnos.

Osobný dôchodkový účet

Je samostatný účer sporiteľa, ktorý si sporí prostriedky v systéme starobného dôchodkového sporenia - v tzv. II. pilieri. Na tomto účte sa akumulujú nasporené finančné prostriedky v podobe tzv. dôchodkových jednotiek. Výška nasporenej sumy závisí od množstva odvedených financií na tento účet a od úspešnosti investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Podielové listy

Zvláštny druh cenného papiera, s ktorým sa spája právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielové listy sú vydávané správcovskými spoločnosťami za účelom vytvárania podielových fondov.

Podielový fond

Spoločný majetok podielnikov zhromaždený a spravovaný správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje tento majetok. Správca fondu investuje do diverzifikovaného portfólia cenných papierov. Podielový fond je založený na účely zhodnotenia majetku podielnikov formou investovania na finančných trhoch, pričom majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.

Portfólio

Ide o súhrn cenných papierov (akcií, dlhopisov, podielových listov,...) ktoré investor vlastní.

Prospekt cenného papiera

Dokument poskytujúci podrobné informácie o podielových fondoch, akciách, dlhopisoch a iných investíciach, ktoré sú ponúkané na predaj. Pred začatím obchodovania musí byť zverejnený prostredníctvom médií a internetu

Riziko

Miera pravdepodobnosti straty / neistoty návratnosti investície.

Štátne pokladničné poukážky

Krátkodobý cenný papier vydávaný vládou, ktorého maximálna doba splatnosti je jeden rok. Pokladničné poukážky patria medzi najlikvidnejšie cenné papiere. Pokrývajú vládny deficit, čo znamená, že ak ich kúpite, vláda sa stane Vaším dlžníkom.

Termínovaný vklad

Termínovaný účet s garantovanou úrokovou sadzbou vyššou ako býva na sporiacom účte. Finančné prostriedky sú naň vkladané na vopred pevne stanovené obdobie (mesiace až roky).

Volatilita

Miera kolísania hodnoty investície a súvisiaceho rizika.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2020 advreal.sk