Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Máte nevyužitý pozemok? Prenajmite ho

| Author: Katarína Petríková

Ako naložiť s nevyužívaným pozemkom? Môžete ho prenajať ako pôdu na poľnohospodárske účely.

Nájom poľnohospodárskych pozemkov upravuje osobitný zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, prípadne ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

Podľa príslušného zákona sa za pozemok na poľnohospodárske účely (alebo jeho časť) považuje,

  • poľnohospodárska pôda (alebo jej časť) evidovaná v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá slúži na poľnohospodárske účely, 
  • pozemok (alebo jeho časť) zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodár­ske účely.

Môže ním byť aj iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely, ak tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu. 

Aj na prenájom pôdy je potrebná zmluva 

Obsah zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely musí obsahovať identifikáciu zmluvných strán (údaje prenajímateľa a nájomcu), špecifikovaný predmet nájmu, výšku nájomného a dobu, na ktorú sa prenájom uzatvára. Ak bude prenajatý pozemok slúžiť na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku nájomcu, pre vznik zmluvy o nájme sa vyžaduje aj dohoda o výške nájomného, príp. o spôsobe jej určenia. Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku a všetky úkony s ňou súvisiace musia mať písomnú formu. 

Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely, ktorá je uzavretá na dobu určitú, skončí uplynutím času nájmu. Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno zrušiť výpoveďou, pričom skončí uplynutím výpovednej lehoty. 

Nájomcovi sa pozemok na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na 5 rokov. Zmluva sa môže uzatvoriť aj na určitý čas, najviac na 15 rokov. V osobitných prípadoch, napr. pri založení alebo obnove ovocného sadu, sa môže zmluva na určitý čas uzavrieť aj na dlhšie časové obdobie. Vypovedať takúto zmluvu je možné iba písomne a výpovedná lehota je 5 rokov. 

Nájomný vzťah sa môže ukončiť aj odstúpením od zmluvy. V prípade, že majiteľovi pozemku vzniká v dôsledku nájomcovho hospodárenia škoda, príp. hrozí vznik škody, môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek. Prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak nájomca napriek napomenutiu nezaplatil splatné nájomné ani do termínu splatnosti ďalšieho nájomného.

Aká je výška nájomného? 

Suma nájomného musí byť vo výške min. 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu. Pokiaľ je pozemok v katastri nehnuteľností evidovaný ako zastavaná plocha a nádvorie slúžiaci na poľnohospodárske účely alebo ako pozemok so stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely, nájomné musí byť min. dvojnásobne vyššie ako obvyklá suma nájomného v danom katastrálnom území, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk