Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 911 456 799 alebo +421 908 108 013
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Nedarí sa vám vyriešiť problém s bývaním?

| Author: Katarína Petríková

Ak sa snažíte vyriešiť otázku vlastného bývania a riešenie stále neprichádza, skúste požiadať obec alebo mesto o pridelenie nájomného bytu.

O čo vlastne ide?

Mestá a obce zabezpečujú sociálne bývanie z verejných prostriedkov a väčšinou ide o bývanie v bytovej jednotke či v rodinnom dome alebo jeho časti. Tento typ bývania sa poskytuje ľuďom, ktorí nemajú vyriešenú otázku bývania, respektíve nevlastnia byt alebo dom. Podmienky poskytovania sociálneho bývania a poskytovania dotácií na nájomné byty pre jednotlivé samosprávy určuje Zákon 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Zákonné podmienky sú iba všeobecné a konkrétne podmienky prideľovania sociálnych, resp. nájomných bytov určuje už samotné mesto alebo obec.

Tieto zásady si jednotlivé samosprávy určujú prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení, čo im v konečnom dôsledku umožňuje aj zákon. V niektorých prípadoch sa uprednostňujú mladé páry s dieťaťom, inde zas dôchodcovia alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zákon stanovuje výšku príjmu žiadateľa, ktorá nemôže presiahnuť 3-násobok životného minima. 1. júla tohto roka je výška životného minima jednotlivca stanovená na sumu 210,20 €. V prípadoch, kedy je členom domácnosti osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, o byt žiada osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom, prípadne aspoň jeden člen domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru či ochranu pre obyvateľov mesta alebo obce, je akceptovaný aj vyšší príjem. 

Zákon tiež oprávňuje žiadať o sociálne bývanie osobu, ktorej zanikla ústavná, pestúnska, náhradná, pestúnska alebo osobitná starostlivosť a ešte nedovŕšila vek 30 rokov. V podmienkach sa často uvádza aj minimálny príjem, ktorý predstavuje 1,2-násobok životného minima za mesiac. Ďalšou podmienkou niektorých miest a obcí je, aby žiadateľ mal v danej samospráve trvalý pobyt, prípadne sa v danom meste preukázateľne zdržiaval niekoľko rokov.

V podmienkach sa často zdôrazňuje aj nutnosť, aby bol nájomca schopný platiť nájomné a poplatky za služby spojené s bytom. Do úvahy sa teda neberie len samotný nájom, ale aj platby za elektrinu, plyn, koncesionárske poplatky či fond opráv. Ďalšími kritériami sú zdravotný stav, doba podanej žiadosti, nedoplatky voči mestu či obci, majetkové pomery žiadateľa a podobne.

Pri schválení vašej žiadosti počítajte s tým, že vo väčšine prípadov sa pri poskytnutí nájomného bytu platí aj vratná záloha.

Ako požiadať o nájomné bývanie

Prvým krokom je podanie písomnej žiadosti na mestskom alebo obecnom úrade, príp. ak to daná samospráva umožňuje, môžete ju podať aj elektronicky. Tlačivo žiadosti nájdete na webovej stránke daného mesta alebo obce alebo si ho osobne vyzdvihnete na mestskom či obecnom úrade. Základné tlačivo musí obsahovať Vaše meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, rodinný stav, telefón, e-mail, čistý príjem, prípadne rovnaké informácie aj o manželovi či manželke. Samozrejmosťou sú aj údaje o maloletých deťoch, prípadne aj o študentoch do 25. roku života.

Doklady, ktoré sa prikladajú k žiadosti:

  • Potvrdenie o aktuálnej výške príjmu a príjmu za predchádzajúci kalendárny rok.

  • Prefotené doklady totožnosti, rodného listu alebo cestovného pasu.

  • Potvrdenie o návšteve školy (prípadne aj plnení povinnej školskej dochádzky)

  • Čestné prehlásenie žiadateľa, že všetky údaje sú pravdivé a nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti určenej na bývanie.

  • Ak žiadateľ nemá v meste alebo obci trvalý pobyt, musí preukázať, že sa v danej lokalite zdržiaval po dobu, ktorú požaduje dané mesto

  • Doklad o rodinnom stave, resp. sobášny alebo úmrtný list, rozsudok o rozvode manželstva

  • Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Povinné doklady k žiadosti sa môžu v jednotlivých mestách a obciach líšiť. Overte si tieto skutočnosti u pracovníkov na mestskom alebo obecnom úrade. 

Problémom poskytovania sociálneho bývania je, že tieto podmienky spĺňa viac žiadateľov ako je samotných voľných bytov. To znamená, že sa väčšinou ocitnete na dlhom zozname čakateľov. Ak samospráva neplánuje stavať nové nájomné byty alebo Vaša životná situácia nie je dôvodom na uprednostnenie, na nájomný byt si budete musieť počkať aj zopár rokov. 

Niektoré mestá ukladajú žiadateľovi povinnosť, obnovovať svoju žiadosť do troch rokov od posledného podania. Vždy sa preto uistite, či ste ešte stále na zozname čakateľov, pretože pri neobnovení žiadosti vás môžu z tohto zoznamu automaticky vyradiť. Ak Vám byt pridelia, nájomná zmluva sa vždy uzatvára na dobu určitú, no môže sa pravidelne predlžovať.

Pri jej predlžovaní sa opäť prehodnocujú podmienky poskytnutia a môže sa stať, že zarobíte príliš málo alebo veľa, čo by znamenalo stratu nároku na nájomné bývanie. Treba však podotknúť, že takýto druh bývania je určený pre ľudí s menším príjmom, pre dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne pre lepší životný štart mladých ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť a nie je to doživotné riešenie otázky bývania.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2020 advreal.sk