Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Neoznačená nehnuteľnosť môže spôsobiť problémy

| Author: Katarína Petríková

Prečo je také dôležité mať na dome tabuľky so súpisným a orientačným číslom? 

Povinnosť zo zákona 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. je obec povinná určiť súpisné číslo každej budove nachádzajúcej sa na území obce. Každá stavba, či už je to bytový alebo rodinný dom, musí byť riadne označená súpisným a orientačným číslom, pričom tieto označenia prideľuje obec na vlastné náklady. Súpisnými číslami musí obec označovať stavby vždy, orientačnými číslami len vtedy, ak tak rozhodne (podmienkou je však existencia ulíc označených názvami). Podoba tabuliek je výlučne na rozhodnutí obce, ktorá však musí dbať na to, aby boli všetky tabuľky rovnakého vzoru. 

Majiteľ budovy je povinný viditeľne označiť budovu tabuľkou so súpisným číslom (čierne číslo) a ak je určené, tak aj orientačným číslom (červené číslo), ktoré slúži na orientáciu v obci a na konkrétnej ulici. V prípade, že je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, má túto povinnosť spoločenstvo, a ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, pripadá táto povinnosť správcovi budovy. Povinnosť označiť budovu číslom vyplýva vlastníkovi budovy rovnako aj podľa § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona). 

Chýbajúce označenie je potrebné doplniť 

Najčastejšie chýbajú tabuľky so súpisným a orientačným číslom na budovách, ktoré prešli rekonštrukciou fasády. Ľahko sa môže stať, že robotníci tieto tabuľky poškodia či stratia. Vlastník budovy je povinný obrátiť sa s touto skutočnosťou na obecný úrad. Ak chýbajúce označenia nedoplní, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 6 638 eur. Taktiež môže byť majiteľ neoznačenej stavby napadnutý, že ide o nelegálnu stavbu, nevybudovanú v súlade s územným plánom obce či stavebnými predpismi a vybudovanú bez povolenia alebo dodatočného súhlasu príslušného stavebného úradu. 

Označenie domu orientačným a súpisným číslom nie je iba povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale aj účinnou pomocou pre rýchlu a správnu orientáciu v obci. Neslúži iba cudzím občanom, ktorí v obci nebývajú, ale poštovým doručovateľom, pracovníkom elektrární, plynární či vodární a tiež pri rozličných administratívnych úkonoch. V neposlednom rade je nesmierne dôležitou pomôckou pre záchrannú zdravotnú službu, políciu a hasičov. Majte preto na pamäti, že chýbajúce označenie budov môže skomplikovať aj zdanlivo nevinnú situáciu.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk