Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Vrátenie daru musí spĺňať zákonné podmienky

| Author: Katarína Petríková

Kedy je možné zrušiť darovaciu zmluvu? 

Ustanovenia Občianskeho zákonníka uvádzajú dva prípady, kedy je možné dar vrátiť.

O možnosti vrátenia daru pojednávajú paragrafy 629 a 630 Občianskeho zákonníka, v ktorých sa uvádza, že požiadavku na vrátenie daru môže vzniesť nielen darca, ale aj obdarovaný.  

Vrátenie daru zo strany obdarovaného

§ 629 OZ "Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie.  Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť."

Ustanovenie je možné uplatniť iba pri vadách, na ktoré darca neupozornil. Pokiaľ bol obdarovaný s vadami oboznámený a dar aj napriek nim prijal, nie je oprávnený ho vrátiť a opierať sa o toto ustanovenie. 

Možnosť vrátenia daru netrvá neobmedzený čas. Obdarovaný môže darcovi vrátiť dar do 3 rokov od momentu, kedy sa dozvedel o tom, že vec má vadu.

Požiadavka vrátenia daru zo strany darcu

§ 630 OZ "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Ak správanie obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny porušuje dobré mravy, darca má právo domáhať sa vrátenia daru. Za porušenie dobrých mravov sa považuje fyzické a psychické násilie, hrubé alebo hanlivé urážky alebo neposkytnutie potrebnej pomoci. Nie je podmienkou, aby bolo toto správanie kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade súdneho konania bude súd skúmať, či konanie obdarovaného spadá pod hrubé porušenie dobrých mravov alebo ide iba o subjektívny pohľad darcu.

Darca si môže právo na vrátenie daru uplatniť do 3 rokov odo dňa, kedy sa obdarovaný svojim správaním voči nemu alebo členom dopustil hrubého porušenia dobrých mravov. Ak dochádza k takémuto konaniu zo strany obdarovaného opakovane, premlčacia doba začína plynúť pri každom konaní samostatne. V prípade, že uvedené správanie voči darcovi dlhodobo pretrváva, začína premlčacia lehota plynúť až dňom, kedy obdarovaný od tohto konania upustil.

Právo požadovať vrátenie daru je viazané výlučne na darcu. Ak je darcov viac, musia obdarovaného na vrátenie daru vyzvať všetci, príp. môžu na tento úkon splnomocniť jedného z nich. Právo darcu domáhať sa vrátenia daru zaniká jeho smrťou. Dediči sa po jeho smrti môžu domáhať vrátenia daru iba v prípade, ak by k požiadavke vrátenia došlo ešte počas života darcu. 

Vrátenie daru zo strany darcu alebo obdarovaného je jednostranný právny úkon a zákon naň nevyžaduje súhlas druhej strany. Právny vzťah, ktorý vznikol z darovania zanikne po :

  1. splnení zákonných dôvodov, ktoré oprávňujú zmluvnú stranu požadovať vrátenie daru,

  2. oboznámení druhej strany so žiadosťou o vrátenie daru. 

Momentom doručenia žiadosti zaniká právny vzťah z darovania.

Hoci zákon nestanovuje formu výzvy na vrátenie daru, odporúča sa obdarovaného vyzvať písomne. V prípade súdneho konania bude mať darca dokaz o vyzvaní na vrátenie daru a o tom, že táto výzva spĺňala potrebné náležitosti.

Výzva na vrátenie daru musí obsahovať

  • osobné údaje darcu (meno, priezvisko, adresa), ktorý žiada o vrátenie daru,
  • osobné údaje obdarovaného,
  • dôvody, pre ktoré darca žiada vrátenie daru a výslovné vyjadrenie vôle, aby obdarovaný dar vrátil.

Darovací vzťah zaniká okamihom doručenia výzvy na vrátenie veci obdarovanému a podľa zákona sa týmto momentom darca opäť stáva vlastníkom darovanej veci.

Obdarovaný je povinný vrátiť všetko, čo bolo predmetom darovacej zmluvy. Ak už dar nemá, musí vyplatiť darcovi peňažnú náhradu. Pokiaľ ide o vrátenie darovanej nehnuteľnosti, darca sa môže domáhať jej vypratania, ak sú splnené podmienky pre vrátenie daru. 

Ak obdarovaný nerešpektuje výzvu na vrátenie darovanej veci, darca uplatní svoj nárok na vrátenie daru na súde, a to pred uplynutím premlčacej lehoty. Tento návrh je možné podať na okresnom súde, v obvode ktorého má obdarovaný svoje bydlisko. Ak je darovanou vecou nehnuteľnosť, návrh sa podá v obvode súdu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. 

K návrhu je potrebné doložiť darovaciu zmluvu (ak bola uzatvorená v písomnej forme ) a listinné dôkazy preukazujúce hrubé porušovanie dobrých mravov obdarovaným, príp. označenie svedkov a iné dôkazy.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk