Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Zistite, čo vás čaká pri vybavovaní stavebného povolenia

| Author: Katarína Petríková

Na postavenie domu budete okrem projektovej dokumentácie potrebovať aj stavebné povolenie. Ako postupovať pri jeho vybavovaní? 

Návšteva stavebného úradu 

Žiadne hľadanie informácií na internete nenahradí osobný kontakt s pracovníkmi stavebného úradu. Hoci je zákon jednotný a riadia sa ním všetky stavebné úrady, detaily potrebné na vybavenie stavebného povolenia môžu byť v každom meste iné. Zatiaľ čo v jednom okrese je na to konkrétny formulár, v druhom musíte spísať žiadosť sami. V prvom kroku si teda zistite, ako funguje stavebný úrad vo vašom meste.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia je potrebné vyplniť správne, inak sa môže celý proces zastaviť. 

Obsah žiadosti: 

1/ meno, priezvisko a adresa stavebníka - je potrebné uviesť mená oboch manželov, ak je ich majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve 

2/ druh, účel a miesto stavby - pri novostavbách nezabudnite uviesť počet nadzemných podlaží a katastrálne územie, v ktorom sa stavba realizuje

3/ termíny začatia a dokončenia stavby 

4/ parcelné čísla pozemkov - uvádzajú sa čísla pozemkov, na ktorých bude stavba uskutočnená, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností, druh pozemku a parcelné čísla susedných pozemkov alebo ostatných pozemkov, ak sa majú použiť ako stavenisko

5/ meno, priezvisko, adresa projektanta

6/ uskutočňovanie stavby - spôsob zhotovenia (stavebnou firmou alebo svojpomocne) 

7/ základné údaje o stavbe - pri novostavbe sa uvádza počet podlaží, do ktorého sa ráta aj obytné podkrovie, situovanie okien z obytných miestností na vedľajšie pozemky, počet obytných miestností a napojenie na inžinierske siete

8/ zoznam účastníkov stavebného konania 

9/ prílohy pre stavebný úrad - napr. list vlastníctva, územné rozhodnutie, projektová dokumentácia, certifikát o spôsobilosti projektanta, vyjadrenie dotknutých inštitúcií a štátnych orgánov, súhlas susedov, doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, ...

Prílohy k žiadosti 

Vlastnícke práva

K žiadosti o povolenie bude úrad vyžadovať aj predloženie listu vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy. Upozorňujeme, že list vlastníctva z internetu nie je použiteľný na právne úkony. V prípade nevysporiadaných majetkových pomerov (v dedičskom či rozvodovom konaní) stavebný úrad zastaví stavebné konanie.

Územné rozhodnutie 

Potvrdenie o tom, že v danej lokalite môžete začať stavať rodinný dom vydáva obec alebo stavebný úrad.

Projektová dokumentácia 

Projektovú dokumentáciu priložíte k žiadosti v troch vyhotoveniach. Dokumentácia musí byť vypracovaná osobou spôsobilou v oblasti projektovania a v súlade s požiadavkami stavebného úradu. Potrebná bude aj kópia certifikátu o spôsobilosti projektanta. Okrem projektu musíte predložiť aj koordinačnú situáciu osadenia stavby. Ak nie je súčasťou projektu, budete si za ňu musieť priplatiť. 

Správcovia inžinierskych sietí 

Vodárenský a plynárenský podnik, energetické závody a telekomunikácie vám musia udeliť súhlas s napojením stavby na ich prípojky, príp. upozorniť na rozvody svojich sietí na stavebnom pozemku a dať návrh na ich zabezpečenie. K žiadosti o vyjadrenie predkladáte tiež list vlastníctva, situáciu napojenia na prípojky a príslušnú časť zdravotechnickej dokumentácie. Úrad od vás bude vyžadovať aj vyjadrenie od inšpektorátu požiarnej ochrany. Ak bol pozemok evidovaný ako poľnohospodárska pôda, k udeleniu stavebného povolenie bude potrebné aj vyjadrenie pozemkového úradu. Pokiaľ si situácia vyžaduje umiestnenie výstrahy o vjazde a výjazde vozidiel zo staveniska na cestnú komunikáciu, budete potrebovať aj vyjadrenie dopravného inšpektoriátu. Každá z týchto inštitúcií má na vyjadrenie 30 dní a niektoré z nich si za vyjadrenie môžu účtovať poplatok. 

Vydanie stavebného povolenia 

Ak nie je stavebné konanie prerušené, nedôjde k preukázaniu zásadných chýb v projekte alebo k nesúhlasu s vydaním stavebného povolenia zo strany dotknutých osôb, stavebný úrad vydá povolenie, v ktorom určí podmienky realizácie a užívania stavby. Povolenie nadobúda svoju platnosť až po uplynutí 15 dňovej zákonnej lehoty, počas ktorej dochádza k spresneniu dodatočných detailov. Po uplynutí tejto doby potvrdzuje stavebný úrad právoplatnosť vydaného stavebného povolenia. Pozor, ak so stavebnou činnosťou nezačnete do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, musíte opätovne žiadať o jeho vydanie. 


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk