Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 915 636 760
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Ochrana osobných údajov

(ďalej aj „Spolupracovník“), týmto poskytujem spoločnosti adv holding s.r.o., so sídlom Farbiarska 53/29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 51 312 158, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl.č.: 35771/P (ďalej aj „Záujemca“), svoj slobodne daný výslovný, bezvýhradný a informovaný súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj “ZOOÚ”) a v zmysle každého právneho predpisu, ktorý tento zákon doplní, zmení a/alebo nahradí, ako aj v zmysle právnych noriem Európskej únie a/alebo medzinárodných zmlúv upravujúcich ochranu osobných údajov, s ktorými Slovenská republika vyjadrila súhlas a ktorými je Slovenská republika viazaná, k spracovaniu mojich osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko (rodné priezvisko), dátum narodenia, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, fotografií zachytávajúcich moju podobizeň a v rozsahu ostatných osobných údajov, ktoré som uviedol(la) a ktoré vyplývajú z akejkoľvek listiny uzatvorenej medzi Záujemcom a mnou, a z každej zmluvy, ktorú som ja uzatvoril(a) alebo uzatvorím s dcérskymi spoločnosťami Záujemcu a obchodnými partnermi Záujemcu, výslovne súhlasím, aby moje osobné údaje boli Záujemcom spracovávané pomocou prostriedkov manuálnych, automatizovaných a iných v systéme elektronického spracovania dát Záujemcu, a aby k mojim osobným údajom mali prístup a spracovávali ich zamestnanci a dodávatelia služieb Záujemcu, resp. dcérskych spoločností Záujemcu a obchodných partnerov Záujemcu.

Tento môj slobodne daný výslovný, bezvýhradný a informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem Záujemcovi na nasledujúce účely (účely, na ktoré sa súhlas vzťahuje označte krížikom, na neoznačené účely sa súhlas nevzťahuje): 

◯ aby Záujemca moje osobné údaje spracovával (najmä ich získaval, zaznamenával, zhromažďoval, ukladal do informačného systému Záujemcu, sprístupňoval, uchovával, upravoval a pozmeňoval, vyhľadával, prehliadal, odovzdával, triedil a kombinoval) za účelom vzájomnej spolupráce (udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné);

◯ aby Záujemca moje osobné údaje za účelom vzájomnej spolupráce sprístupňoval všetkým tým spolupracovníkom, ktorí sú v rámci multi level marketingu zaradení ako moji nadriadení a podriadení spolupracovníci (udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné),

◯ aby Záujemca moje osobné údaje spracovával (najmä ich získaval, zaznamenával, zhromažďoval, ukladal do informačného systému Záujemcu, sprístupňoval, uchovával, upravoval a pozmeňoval, vyhľadával, prehliadal, odovzdával, triedil a kombinoval) za účelom výkonu obchodných aktivít Záujemcu v rámci jeho sprostredkovateľskej činnosti, tzn. najmä na ponúkanie produktov / služieb Záujemcu, resp. obchodných partnerov Záujemcu, prípadne na ich sprostredkovanie zo strany Záujemcu a správu sprostredkovaných zmlúv (udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné);

◯ aby Záujemca moje osobné údaje poskytol iným subjektom, ako prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje, s ktorými Záujemca spolupracuje, ak takéto odovzdanie súvisí s účelom, pre ktorý bol tento súhlas udelený, najmä súhlasím, aby Záujemca moje osobné údaje poskytol ostatným spoločnostiam pod hlavičkou adv  alebo spoločnostiam, ktoré sú priamo alebo nepriamo ovládané spoločnosťou Záujemcu alebo iným spoločnostiam / osobám s nimi spolupracujúcim, a to najmä k zasielaniu ponuky ich služieb / tovaru a iné využitie k ich obchodným aktivitám (udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné);

◯ aby mi Záujemca na účely priameho marketingu v súlade s § 62 z. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zasielal elektronickú poštu na moju e-mailovú adresu a telefónne číslo obsahujúcu obchodné ponuky tovarov a služieb Záujemcu a obchodných partnerov Záujemcu, ako aj obchodné ponuky tovarov a služieb ostatných spoločností pod hlavičkou adv alebo spoločností, ktoré sú priamo alebo nepriamo ovládané Záujemcom alebo iných spoločností a osôb s nimi spolupracujúcich (udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné). Potvrdzujem, že viem, že mám právo vzniesť kedykoľvek námietku proti tomuto spracovávaniu mojich osobných údajov a že v takomto prípade nebudú moje osobné údaje za týmto účelom ďalej spracovávané;

◯ v prípade, že tento súhlas alebo iné dokumenty budú podpísané prostredníctvom elektronického dynamického biometrického podpisu, poskytujem súhlas s takouto formou podpisu dokumentov a zároveň so spracovaním mojich biometrických údajov (najmä údajov o pohybe ruky pri podpise), ktoré sú v zmysle ZOOÚ považované za osobitnú kategóriu osobných údajov, a to na účely potvrdenia znenia takto podpísaného dokumentu a identifikácii môjho podpisu, prípadne pre účely porovnania mojich podpisov (udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné). Potvrdzujem, že viem, že mám právo vzniesť kedykoľvek námietku proti tomuto spracovávaniu mojich osobných údajov a že v takomto prípade nebudú moje osobné údaje za týmto účelom ďalej spracovávané); 

◯ na spracovanie mojich osobných údajov týkajúcich sa môjho zdravotného stavu, ktoré sú v zmysle ZOOÚ považované za osobitnú kategóriu osobných údajov, a to za účelom vytvorenia ponuky, sprostredkovania uzatvorenia a následnej správy sprostredkovaných zmlúv (udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné, neudelenie tohto súhlasu má za následok nemožnosť vytvorenia vhodnej ponuky poistných produktov, príp. produktov, pri ktorých sa vyžaduje zistenie zdravotného stavu); 

◯ na spracovanie a zverejňovanie fotografií, na ktorých je vyobrazená moja podobizeň, a to za účelom marketingovej a propagačnej činnosti Záujemcu (udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné).


 

Ja - Spolupracovník ďalej vyhlasujem a podpísaním tohto dokumentu potvrdzujem, že ma Záujemca informoval:

▪ pred poskytnutím môjho súhlasu so spracovaním osobných údajov o tom, že môžem ktorýkoľvek z vyššie uvedených a mnou poskytnutých súhlasov kedykoľvek odvolať a to e-mailom na e-mailovú adresu Záujemcu: nezasielat@advholding.sk, s označením predmetu správy ako “Nezasielať”, alebo písomne prostredníctvom doporučeného listu zaslaného na adresu sídla Záujemcu. Po odvolaní tohto súhlasu môže Záujemca spracovávať moje osobné údaje, len ak mu to umožňuje príslušná právna úprava (napr. na plnenie zmluvnej alebo právnej povinnosti, alebo v prípade, ak existuje oprávnený záujem Záujemcu),

▪ o tom, že moje osobné údaje budú spracovávané v súlade so ZOOÚ,

▪ že moje osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú, tzn. po dobu trvania účelu, pre ktorý je tento súhlas mnou udelený, najdlhšie však do momentu odvolania tohto súhlasu,

▪ o tom, že moje osobné údaje budú spracovávané zamestnancami Záujemcu,

▪ o tom, že Záujemca môže moje osobné údaje ďalej sprístupňovať / poskytovať sprostredkovateľom, tzn. najmä osobám ktoré pre Záujemcu vykonávajú sprostredkovanie na základe zmlúv, prostredníctvom ich zamestnancov, a ostatným obchodným partnerom, ktorí môžu moje osobné údaje spracovávať tiež prostredníctvom ich zamestnancov,

▪ o mojom práve podať sťažnosť u dozorného orgánu,

▪ o tom, že moje osobné údaje môžu byť prenesené do iného členského štátu Európskej únie,,

▪ o mojom práve vyžadovať prístup k mojim osobným údajom a o mojom práve požadovať: (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú moje osobné údaje spracúvané; (ii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní mojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ZOOÚ (iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Záujemca získal moje osobné údaje na spracúvanie; (iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; (v) opravu alebo likvidáciu mojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; (vi) likvidáciu mojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, možnosť požiadať o ich vrátenie; (vii) likvidáciu mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; (viii) blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti a to v rozsahu v akom Záujemca spracúva osobné údaje na základe môjho súhlasu, ako aj o mojom práve na prenosnosť osobných údajov,

▪ že mám právo u Záujemcu namietať: (i) spracúvanie mojich osobných údajov, o ktorých predpokladám, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez môjho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; (ii) využívanie mojich osobných údajov uvedených v ZOOÚ, na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo (iii) poskytovanie mojich osobných údajov uvedených v ZOOÚ na účely priameho marketingu.

▪ že: (i) na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, mám právo u každého prevádzkovateľa (tzn. aj u Záujemcu) kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre mňa právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania mojich osobných údajov; (ii) mám právo žiadať od Záujemcu (a aj každého iného prevádzkovateľa) o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný mojej žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje Záujemcu.

▪ o tom, že Záujemca menoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov a že jeho aktualizované kontaktné údaje budú dostupné a aktualizované na www.advholding.sk (uvedené platí od 25.5.2018).

 

Ja – Spolupracovník ďalej samostatne vyhlasujem, že som: (i) si tento súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných ponúk prečítal, že s jeho obsahom súhlasím a že na znak mojej skutočnej a slobodnej vôle tento podpisujem; (ii) bol samostatne informovaný o mojom práve namietať spracovávanie mojich osobných údajov založenom na základe oprávneného záujmu Záujemcu, a to z dôvodov mojej individuálnej osobnej situácie; 

 
Všetky práva vyhradené © 2021 advreal.sk